Brief aan fractievoorzitters

Aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard

Geachte fractievoorzitters,

Zoals u weet heeft een groep verontruste bewoners van Haastrecht een actiegroep opgericht om aandacht te vragen voor de geluidoverlast van Motorfietsen.

Wij ervaren, met name op dagen met mooi weer, veel overlast van motoren (en andere motorvoertuigen). We signaleren dat veel motorrijders die toeren in onze mooie Krimpenerwaard de wettelijk bepaalde geluidsnormen overschrijden. Dit doet afbreuk aan wonen, werken en recreëren in onze mooie gemeente.

Op 10 november hebben wij alle raadsleden over ons initiatief geïnformeerd. In dezelfde brief hebben we ook aangekondigd dat wij u zouden uitnodigen om te reageren op een aantal stellingen rondom de problematiek van geluidoverlast in de Krimpenerwaard, en om ook uw plannen op dit thema uiteen te zetten. Dit zodat wij als actiecomité voor de bewoners van onze gemeente op een rij kunnen zetten hoe elke partij de problemen beoordeelt en hoe u zich inzet voor maatregelen gericht op de geluidoverlast door motoren.

Wij willen de daad bij het woord voegen en uw fractie uitnodigen om te reageren op een aantal vragen rondom de problematiek van geluidoverlast in de Krimpenerwaard. Wij zullen uw reactie op de vragen samen met een analyse van uw verkiezingsprogramma verwerken tot een overzicht op onze website.

De vragen gaan uiteraard over geluidoverlast door motoren, maar ook over de stiltegebieden in onze gemeente. Dit omdat de geluidoverlast door motoren vaak samengaat met geluidoverlast in onze stiltegebieden. Bovendien hebben wij signalen ontvangen dat de provincie Zuid-Holland in 2018 besluiten wil gaan nemen over eventuele wijziging van de stiltegebieden en aanpassing van de spelregels die in een stiltegebied gelden.

Onze vragen:

  1. Wat is het standpunt van uw partij over de forse en vaak terugkerende geluidoverlast door motoren in onze gemeente?
  2. Wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot het handhaven van de wettelijk bepaalde geluidsnormen die door een fors deel van de motoren worden overschreden.
  3. Hoe belangrijk zijn stiltegebieden voor de Krimpenerwaard en wat is het standpunt van uw partij met betrekking tot het in stand houden van de stiltegebieden in de Krimpenerwaard?
  4. In een stiltegebied gelden aanvullende regels voor het veroorzaken van hard geluid. Wij constateren dat van handhaving van de provinciale spelregels nauwelijks sprake is. Wat vindt u daarvan?
  5. Hoe ziet u geluidoverlast in het licht van de verantwoordelijkheid van de gemeente Krimpenerwaard voor het realiseren van een gezonde omgeving voor haar inwoners.

Ons verzoek zou zijn om voor 28 december te reageren. Dit maakt het mogelijk om begin januari het overzicht te presenteren.

Als u vragen aan ons als actiecomité zou willen stellen kan dat uiteraard ook.

In de afgelopen periode hebben wij een behoorlijke kennis opgebouwd omtrent deze thema’s en we zijn ervan overtuigd dat we in onze gemeente met gezamenlijke inspanning geluidoverlast in belangrijke mate kunnen reduceren.