Handtekeningactie geluidoverlast motorfietsen

Welkom

Wij zijn de Actiegroep Motorlawaai Krimpenerwaard, lid van de NEFOM.

De Actiegroep Motorlawaai Krimpenerwaard voert op dit moment een online handtekeningactie gericht op de Gemeenteraad en B&W van de Krimpenerwaard.

De petitie is te vinden op deze link.

De inzet van deze actie is om de gemeenteraad en B&W ertoe te bewegen nu eindelijk eens adequate maatregelen te nemen tegen de almaar toenemende overlast van het motorlawaai in de Krimpenerwaard.

Die overlast wordt door veel inwoners ervaren tijdens de weekeinden en op feestdagen in de periode van circa april tot oktober.

De actiegroep is al sinds 2014 in gesprek met de Gemeente, tot op heden zonder noemenswaardig resultaat op reductie van het motorlawaai. De actiegroep heeft de gemeente eerder dit jaar gevraagd om drie pilots, inclusief begeleidende evaluaties, te weten:

 • Afsluiting van de Veerpoort in Schoonhoven voor gemotoriseerd verkeer: Noot: dus niet de veerpont, maar de straat met de naam Veerpoort! Het verkeer van en naar de pont kan vrije doorgang behouden.
 • Afsluiting van de West-Vlisterdijk tussen Haastrecht en Vlist voor motorfietsen
 • Afsluiting van de veerpont bij Krimpen aan de Lek voor motorfietsen

Deze pilots zijn bedoeld om de overlast te verminderen in de dorpskernen van Schoonhoven en Krimpen aan de Lek en op de West Vlisterdijk bij Haastrecht. We hebben daarbij voorgesteld deze pilots te realiseren voor de weekeinden in de periode van 1 april tot en met 30 september.

De wethouder heeft dat verzoek niet gehonoreerd. Daarom heeft de actiegroep nu in een uitgebreide brief aan de Gemeenteraad het verzoek nader onderbouwd. En gevraagd het onderwerp nogmaals te agenderen op de eerstvolgende vergadering van de Raad.

Al in 2014 heeft de Gezondheidsraad een advies gepubliceerd, getiteld “Geluid en gezondheid”. In dit advies wordt een oorzakelijk verband gelegd tussen diverse gezondheidsklachten en geluidsoverlast. Aantasting van de gezondheid door overmatig geluid van motorfietsen is onacceptabel en in strijd is met onder andere onze Grondwet, het Europese Verdrag voor de rechten van de mens en het Verdrag betreffende de Europese Unie.

De Grondwet bepaalt in artikel 21 nadrukkelijk dat de zorg van de overheid gericht moet zijn op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Die zorgplicht rust niet alleen op de Rijksoverheid, maar ook op een gemeente, zoals de gemeente Krimpenerwaard. Op grond van deze bepalingen rust op de gemeente Krimpenerwaard ook de plicht om de door velen ervaren geluidoverlast door motorfietsen aan te pakken. 

Ergert u zich ook aan het motorlawaai in de weekenden? Onderteken dan alstublieft deze petitie!

Iedere stem telt.

Dankuwel !

Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast

Verlaging van de huidige geluidsnormen

Allereerst willen wij de doelstelling van de NEFOM toelichten. Zoals uit ons logo kan worden afgeleid, streven wij naar een verlaging van de huidige geluidsnormen voor motorvoertuigen. Deze geluidsnormen zijn Europese normen en gelden dus voor de gehele Europese Unie. Zoals reeds gemeld, bedragen deze geluidsnormen  voor personenauto’s momenteel 73 dB(A) volgens de Euro-5 norm. Deze geluidsnorm voor personenauto’s zal verlaagd worden naar 68 dB(A) volgens Euro-6.

Dat betekent dat er een groot verschil is tussen de geluidsnorm voor personenauto’s en de geluidsnormen voor motorfietsen. Wij vinden dat de geluidsnormen voor personenauto’s en motorfietsen gelijk getrokken moeten worden. Daarbij hebben wij als doel geformuleerd: 70 dB(A) voor alle motorvoertuigen.

Ook bij originele motorfietsen onnodig geluid ongeoorloofd

Veel motorrijders hebben een originele uitvoering met de daarbij behorende uitlaat. Het geluid dat deze motorfietsen voldoet aan de huidige Europese norm, maar dat geluid ligt wel boven het maximale geluid dat wij als doel voor de toekomst hebben geformuleerd.

In het document “Zorgplicht overheid bij aanpak geluidsoverlast” kunt u meer lezen over de volgende aspecten van dit onderwerp:

 • Rapporten van Gezondheidsraad en RIVM
 • Nieuwe WHO-richtlijnen Omgevingsgeluid
 • Motie Schonis en nader onderzoek door RIVM                                             
 • Het nationaal klimaatakkoord
 • De aanpak door de Europese Commissie
 • Samenwerking SOS-Europe
 • Beslissing Europese Commissie inzake Tirol
 • Gezamenlijk verzoek om brandstofmotor te verbieden
 • Grote steden nemen het voortouw

Factsheet Gezondheid en geluid

In dit kader leggen wij er nog eens de nadruk op dat motorrijders met 8% van het totaal aantal voertuigen 37% van de gezondheidskosten van lawaaivervuiling veroorzaken.

Gezien het belang van dit onderwerp hebben wij als NEFOM een factsheet Gezondheid en geluid gemaakt.

Meld geluidoverlast bij de Gemeente Krimpenerwaard

Meld HIER geluidoverlast bij de Gemeente Krimpenerwaard

Beste Mensen,

Bij ons is de geluidsterreur van motorfietsen weer begonnen, het is van belang om uw overlast te melden bij de gemeente, zodat zij actie kunnen ondernemen.

Zonder meldingen zal de Gemeente veronderstellen dat er geen probleem is, en er dus ook geen maatregelen genomen hoeven te worden.

Melden (van overlast) is een KUNST

Een (gemeentelijke) ambtenaar is net een mens, en gedachtenlezen is meestal niet zijn specialiteit. Als u overlast ervaart, is het dus belangrijk om dat te melden, anders zal er nooit wat aan gebeuren.

Één melding is géén melding, wij horen vaak van gemeentes dat er geen geluidsoverlast is, omdat er geen of weinig meldingen gedaan worden. Als u van plan bent om een keer een melding in te sturen, is dat verspilde moeite. Het zal geen indruk maken en er gebeurt niets.

Moet ik dan elke week melden? Ook niet handig, u zult dan worden weggezet als een notoire zeurpiet, de meldingen worden niet meer gelezen en dus volgen ook geen maatregelen.

Schelden dan? Ook niet, zoals gezegd, ambtenaren zijn net mensen, en als ze een scheldbrief ontvangen zullen ze net als u en ik na de eerste regel stoppen met lezen.

Wat dan wel?

 • Wij denken dat het goed is om regelmatig een bericht te sturen, waarin u meldt (1) wat de overlast is en waardoor die wordt veroorzaakt, (2) wat dit met u doet en (3) wat eraan gedaan zou moeten worden. Houd het kort en vraag om een terugkoppeling.
 • Het is belangrijk dat u niet alleen bent in de meldingen, vraag dus mensen in uw buurt die ook overlast ervaren om ook meldingen te doen.
 • Ga in gesprek met de Gemeente, dit kan de ambtenaar, wethouder, burgemeester of gemeenteraad zijn. Vertel wat er aan de hand is en vraag om maatregelen.

Melden kan via de website of met de MijnGemeente ap.

Website:  

Home | Gemeente Krimpenerwaard (mijn-melding.nl)

Kies dan voor Hoofdcategorie = “Overlast en handhaving” Subcategorie = “Geluid motoren”

Melden met de MijnGemeente app

U kunt met de MijnGemeente app nog makkelijker een melding doen. Met uw smartphone geeft u de locatie, omschrijving en aanvullende gegevens eenvoudig door. U heeft hierbij de keuze om een foto bij te voegen en de locatiegegevens vanuit de telefoon te gebruiken. Als u dat wilt, kunt u op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van de melding. U ontvangt dan een reactie per e-mail. Deze app is beschikbaar in de App Store voor de iPhone en in de Play Store voor Android-systemen.

Kies ook hier voor Hoofdcategorie = “Overlast en handhaving” en Subcategorie = “Geluid motoren”

Bellen kan ook

Mocht het niet lukken om via de website of de ap te melden, dan kan het ook telefonisch

140182  of 0182 729999

Burgemeesters tegen geluidoverlast

Op 30 oktober 2020 hebben de Burgemeesters Cazemier van de gemeente Krimpenerwaard en De Graaf van de gemeente Lopik gezamenlijk een brief gestuurd aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, om aandacht te vragen voor de ernstige geluidoverlast van motorvoertuigen in beide gemeentes.

Ze stellen dat motorvoertuigen en met name motorfietsen veel meer geluid maken dan maatschappelijk acceptabel is. Het gaat dan over:

 1. Motoren die zijn uitgerust met “sportuitlaten”, die aanzienlijk meer herrie produceren dan de oorspronkelijk gemonteerde fabrieksuitlaten.
 2. Zware motorfietsen die voldoen aan huidige wettelijke normen, maar veel meer geluid produceren dan maatschappelijk wenselijk.
 3. Motorrijders die in groepen rijden, deze massaliteit leidt tot ernstige geluidshinder tot in de verre omtrek.
 4. Het is voor veel motorrijders een sport om snel op te trekken, terug te schakelen in de bocht en daarna weer extra gas te geven of ander verkeer met veel extra geluid te passeren.

Zij doen dit op basis van een breed gesteunde motie van het CDA en de VGBK, waarin verzocht wordt om:

 • actief te blijven handhaven op geluidoverlast en snelheidsovertreding, alsmede andere vormen van verkeersoverlast door motoren op relevante (dijken, provinciale wegen en doorgaande binnenwegen) wegen in de gemeente Krimpenerwaard. Met als doel de verkeersoverlast van voor de corona periode en het eerste weekend van de corona periode niet meer te laten plaatsvinden én
 • In samenwerking met de Groene Hart gemeenten een actieve lobby richting het parlement en kabinet op te starten om het aantal toegestane decibels te verlagen.

De Burgemeesters hebben de lobbybrief opgesteld in nauwe samenwerking met gemeentelijke actiegroepen en de NEFOM (Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen). Met als doel om te komen tot minder geluidsoverlast door motorvoertuigen voor de inwoners.

De Burgemeesters vragen aandacht voor de volgende 5 punten;

 1. Verlaging van de geluidsnormen voor motorfietsen naar een maatschappelijk acceptabel niveau;
 2. Een algeheel verbod op handel, verkoop en gebruik op de openbare weg van regelbare uitlaatsystemen voor alle motorvoertuigen, waaronder kleppen in de uitlaat, verwijderbare dB-killers en andere mechanische of elektronische regelsystemen die afwijking veroorzaken ten opzichte van de geluidsemissie volgens de type goedkeuring;
 3. Wettelijke mogelijkheid voor de gemeente om een maximale eis met betrekking tot het aantal dB’s voor woongebieden in te voeren. Dit overeenkomstig de wens van veel Duitse gemeenten. Of bijvoorbeeld door net zoals Oostenrijk een lijst te maken van wegen die verboden zijn voor motoren die meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid maken.
 4. Meer wettelijke mogelijkheden voor de gemeente tot het invoeren van inrijverboden voor motoren die overlast veroorzaken middels het instellen van milieuzones of andere beperkende maatregelen;
 5. Een wettelijk kader tot een verbeterd en vereenvoudigd systeem voor handhaving op geluidsoverlast door motorvoertuigen met inzet van nieuwe IT middelen, zoals de akoestische flitspaal of handhavingsapp;

De NEFOM is zeer verheugd met dit initiatief. Het bestuur heeft in overleg met de Burgemeesters de lobbybrief ter beschikking gesteld aan alle NEFOM leden, tot dus ver 46 bewonersgroepen in 9 provincies, die hun Burgemeesters zullen verzoeken deze lobby te steunen.

Beantwoording Kamervragen

Tot onze verrassing heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Kamervragen van de CDA-fractieleden Postma en van Dam al beantwoord. Dat is enkele weken eerder dan verwacht!

Veel belangrijker is evenwel de uitgebreide beantwoording van de Kamervragen (zie bijlage). Enkele punten zijn voor onze activiteiten in de naaste toekomst erg belangrijk. Dat geldt met name voor:

– antwoord op vraag 3: het ministerie gaat een onderzoek starten naar de mogelijkheden om geluidoverlast door motorfietsen te beperken

– antwoord op vraag 7: binnen de EU wordt gestart met evaluatie en mogelijke herziening van de EU-verordening 168/2013 met aandacht voor geluidsnormen voor motorfietsen

– antwoord op vraag 8: sportuitlaten moeten voorzien van een goedkeuring cfm EU-regelgeving

– antwoord op vraag 12: de gemeente kan een weg tijdelijk afsluiten i.v.m. beperking van geluidoverlast

Het besef dat geluidoverlast door motorfietsen voor delen van Nederland echt een probleem is, begint brede aandacht te krijgen, zowel in Nederland als in de EU!

Natuurlijk moeten we de verdere ontwikkeling afwachten, maar we gaan de goede kant uit!

Activiteiten in andere provincies

Enkele bewonersgroepen, die bij de NEFOM zijn aangesloten, hebben namelijk het initiatief genomen om met hun provincie te overleggen.

Zo heeft de provincie Overijssel de vragen beantwoord over geluidsoverlast door motorfietsen.

Bij de beantwoording van de vragen verwijst de provincie onder meer in het antwoord op vraag 4 naar enkele proefprojecten met akoestische flitspalen.

In de vragen wordt ook verwezen naar onze organisatie, die op 3 juli 2020 is opgericht.

We hebben echter nog geen contact met de provincie Overijssel opgenomen.

Verder kan ik melden dat één van onze leden, een bewonersgroep in Gelderland, overweegt vragen te gaan stellen aan de provincie Gelderland.

Overigens heeft de gemeente Nijmegen ook al een proefproject met geluidsflitspalen gestart in het centrum

Voorts gaat een andere bewonersgroep de komende week in overleg met de provincie Zeeland.  

We kunnen dus concluderen, dat de problematiek rond geluidoverlast door motorfietsen ook aandacht krijgt bij verschillende andere provincies.

MAG roept op tot rustig rijden

In de Krimpenerwaard is besloten om ook na het opheffen van de noodmaatregelen te blijven handhaven op overlast door motorrijders. Werkt dat niet, dan volgen er andere maatregelen. Eenvoudigste conclusie: we hebben het vervolg zelf in de hand. Rij in groepen van max een paar motoren, ga (en blijf…) van het gas in de buurt van huizen, verkeer en dieren – en laten we niet met z’n allen tegelijk gaan.

Gemeenteraad Krimpenerwaard neemt motie overlast motoren aan

KRIMPENERWAARD – De gemeenteraad van Krimpenerwaard heeft een motie aangenomen over de overlast van motoren op polderwegen en dijken in de Krimpenerwaard. Het voorstel was ingebracht door het CDA en Gemeente Belang Krimpenerwaard. n de motie roepen beide partijen het college op na de coronacrisis – of het aflopen van de huidige noodmaatregelen – actief te blijven handhaven op geluidoverlast en snelheidsovertreding, alsook andere vormen van hinder door recreatieve motorrijders op dijken, provinciale wegen en doorgaande binnenwegen in de gemeente Krimpenerwaard. Komt het college tot de conclusie dat handhaving niet in voldoende mate kan plaats vinden, dan moeten vervolg scenario’s ontwikkeld worden. De motie verzoekt het college de raad hier van op de hoogte te houden. De motie draagt het college ook op om in samenwerking met de Groene Hart gemeenten een actieve lobby richting het parlement en kabinet op te starten om het aantal toegestane decibels te verlagen. Klik HIER om het artikel te lezen bij RTV Krimpenerwaard

Luidruchtige motoren verboden op bergwegen in Tirol

NOS Nieuws • Buitenland • 30 mei 2020

De Oostenrijkse deelstaat Tirol sluit een aantal bergwegen af voor motoren die een geluidsniveau van 95 decibel of meer produceren. De maatregel is bedoeld om de natuur, bewoners en toeristen te ontzien. Het rijverbod gaat al op 10 juni in en geldt ook voor motorrijders uit het buitenland. Lawaaiige motoren zijn tot 31 oktober niet meer welkom op Alpenroutes als de Lechtalstrasse en de Hahntennjoch-Passstrasse. Daar wordt relatief veel opgetrokken en geremd. Vooral op weekenddagen, waarop volgens onderzoek tot 3300 motoren passeren, leidt dat tot geluidsoverlast.

De deelstaatautoriteiten zeggen verder dat het aantal klachten over geluidsoverlast van motoren de laatste jaren is toegenomen. Voor een algemeen rijverbod zou niet voldoende steun zijn; wel voor maatregelen om de lawaaiigste motoren aan te pakken. In Oostenrijk moeten nu zo’n 4400 motorrijders andere routes zoeken voor hun toertochten. Ruim 61.000 motoren hebben een lager geluidsniveau en zijn dus nog wel welkom.